Service voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN bij servicecontracten,

als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, d.d. 15-06-2020 onder nr. 01109761

Toepasbaarheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op servicecontracten en maken daarvan onlosmakelijk deel uit.
2. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van kracht tenzij door beiden uitdrukkelijk en contractueel vastgelegd hiervan wordt afgeweken. Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- en aanbe- stedings- of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard.
3. Indien de omschrijvingen in deze voorwaarden en die in het servicecontract met elkaar conflicteren, prevaleert de omschrijving in het servicecontract.

Definities

4. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
OPDRACHTNEMER: Lifttechniek Friesland, Postbus 10, 8560 AA BALK
OPDRACHTGEVER: Degene die zich verbindt tot betaling van de door opdrachtnemer uit te voeren dan wel uitgevoerde gespecificeerde werkzaamheden.
STORINGSCENTRALE: Hieronder worden verstaan de meldkamer waar alle storingen binnen komen.
INSTALLATIE(S): De technische installaties zoals gespecificeerd in het servicecontract.
STORING: Het niet beschikbaar zijn van een installatie als gevolg van technisch falen.
RESPONSTIJD: De responstijd bij storingen is de tijd gemeten tussen de eerste telefonische melding en het ter plaatse arriveren van de servicemonteur.
KANTOORTIJDEN: De tijd tussen 8.00 uur en 16.30 uur op maandag t/m vrijdag, nationale feestdagen uitgesloten.
OVERMACHT: Elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waarmee de opdracht- nemer bij het sluiten van het servicecontract redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de afspraken in het servicecontract blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder worden mede verstaan het in gebreke blijven van leveranciers, brand, stakingen of werkonderbrekingen, extreme weersomstandig- heden, nationale calamiteiten.
EXTERNE OORZAAK: Toevallige of moedwillige handelingen met of bij een installatie door anderen dan de opdrachtnemer, anders dan bedoeld voor het normale en beoogde gebruik. Deze handelingen zijn te categoriseren als oorzaak derden, verkeerd gebruik of vandalisme. Onder externe oorzaak vallen ook gebeurtenissen als spanningsuitval, brand, explosie waterschade of natuurrampen die een storing of andere te verhelpend defecten als gevolg hebben.

Verplichtingen opdrachtnemer

5. Opdrachtnemer zal op systematische wijze de installaties onderhouden, inspecteren en afstellen en indien de toestand van onderdelen dit noodzakelijk maakt, overgaan tot reparatie of vervanging daarvan volgens de hierover in het servicecontract opgenomen afspraken en de hieronder genoemde voorwaarden.
6. Tenzij contractueel anders wordt overeengekomen vinden de onderhoudswerkzaamheden plaats tijdens kantoortijden.
7. Opdrachtnemer is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar voor het aannemen van storingen aan de installaties waarvoor het servicecontract is afgesloten of per email:
storing@lifttechniek.frl.
8. Opdrachtnemer zal na een storingsmelding de installatie binnen redelijke tijd of binnen de overeengekomen responstijd bezoeken.
9. Opdrachtnemer zal zich inspannen de storing zo snel mogelijk op te lossen en de tijd dat de installatie buitendienst is zoveel mogelijk beperken.
10. Met inachtneming van het in het servicecontract bepaalde ligt de beslissing tot het al dan niet overgaan tot repareren en/of vervangen van installatiedelen bij opdrachtnemer.Vrijgekomen onderdelen worden eigendom van opdrachtnemer.
11. Opdrachtnemer zal de uitvoering van de verplichte periodieke keuring ondersteunen door assistentie te verlenen aan de keurende instantie; de kosten hiervan zullen afhankelijk van het servicecontract al dan niet worden doorberekend.

Uitzonderingen op de verplichtingen van opdrachtnemer

12. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door opdrachtnemer bij de uitvoering van het servicecontract ingezette personen werkzaamheden te laten uitvoeren die niet in verband staan met het werk.
13. Opdrachtnemer heeft geen verplichting tot vervanging van onderdelen die wegens veroudering niet meer verkrijgbaar zijn. Eventuele afspraken inzake het op voorraad houden van onderdelen strekken zich slechts uit tot slijtagegevoelige delen en/of het in het servicecontract gespecificeerde.
14. Indien opdrachtgever voorgestelde reparaties of moderniseringen die van invloed zijn op het prestatieniveau van de installatie niet doet uitvoeren, wordt opdrachtnemer ontslagen van de prestatieverplichtingen– indien overeengekomen – als omschreven in het servicecontract.
15. Indien in het servicecontract is overeengekomen dat opdrachtgever voorafgaand aan werkzaamheden opdrachtnummers zal verstrekken en/of vaste contactpersonen voor het doorgeven van storingen zal inzetten, is opdrachtnemer gerechtigd niet te reageren op meldingen die niet aan deze afspraken voldoen.
16. In geval van overmacht is opdrachtnemer ontheven van de in deze algemene voorwaarden of het servicecontract opgenomen verplichtingen en zijn eventuele boeteclausules niet van kracht.

Verplichtingen opdrachtgever

17. Opdrachtgever dient de uitvoering van het werk mogelijk te maken onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
18. Opdrachtgever is verplicht alle bij de installatie(s) behorende technische documentatie beschikbaar te stellen.
19. Opdrachtgever zorgt ervoor dat het personeel van de opdrachtnemer veilig en ongehinderd toegang verleend wordt tot de installatie(s), desgewenst op vertoon van een legitimatiebewijs en de werkzaamheden kunnen worden aangevangen en uitgevoerd.
20. De toegang tot de installatie(s) moet 24 uur per dag verzekerd zijn. Indien toegang belemmerd blijkt op het moment dat de servicemonteur ter plaatse komt, worden de extra kosten in rekening gebracht en wordt de responstijd berekend vanaf het moment van eerstvolgende toegangsmogelijkheid.
21. Een installatie dient gebruikt te worden overeenkomstig het doel waarvoor deze is ontworpen.
22. Een installatie dient in overeenstemming gehouden te worden met de wettelijke eisen en andere voorschriften.
Opdrachtgever dient de adviezen van opdrachtnemer in verband met de bedoelde eisen en voorschriften nauwgezet en onverwijld op te volgen, zelfs indien dit betekent dat de installatie buiten bedrijf moet worden gesteld. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor alle werkzaamheden op te schorten tot aan de bedoelde eisen, voorschriften en adviezen is voldaan.
23. Indien er sprake is van een acute gevaarsituatie, dient opdrachtgever een installatie buiten bedrijf te (doen) stellen of de eigenmachtige buiten gebruikstelling door personeel van opdrachtnemer te gedogen.
Opdrachtgever doet bij voorbaat afstand van enige aanspraak op schadevergoeding in verband met bedoelde buiten bedrijfstelling.
24. Opdrachtgever dient opdrachtnemer schriftelijk in kennis te stellen van gewijzigde gebruiksomstandigheden of buitengebruikstelling van de installatie(s) voor langere tijd en ingebruikname na een langere periode van stilstand.
25. Opdrachtgever dient opdrachtnemer direct in kennis te stellen van een zich abnormaal voordoend verschijnsel aan de installatie(s) en deze doormiddel van de hoofdschakelaar of stopknop buiten bedrijf te (doen) zetten en te (doen) houden.
26. Opdrachtgever dient de telefoonverbinding (indien noodzakelijk) voor een spreekluisterverbinding met de liftkooi in stand te houden. Indien opdrachtnemer de SIM-kaart levert voor een spreekluisterverbinding, dan zullen de kosten met betrekking tot deze SIM-kaart binnen het servicecontract worden berekend. De SIM-kaart blijft in dit geval eigendom van opdrachtnemer en zal na de beëindiging van het servicecontract worden verwijderd of geblokkeerd.
27. Indien de periodieke keuring korter dan 72 uur vóór de overeengekomen keuringsdatum door opdrachtgever wordt geannuleerd, behoudt opdrachtnemer zicht het recht om de periodieke keuringskosten geheel of voor een al dan niet contractueel afgesproken bedrag in rekening te brengen wegens herplanningswerkzaamheden.
28. Schade of kosten die ontstaan doordat aan de bovenstaande verplichtingen van opdrachtgever niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Niet inbegrepen werkzaamheden en kosten

29. Werkzaamheden als gevolg van een wijziging in de wet- en regelgeving, dan wel door een keurende instantie gewenste wijzigingen.
30. Werkzaamheden als gevolg van aantasting van de installatie door invloeden van buitenaf.
31. Alle kosten van werkzaamheden en materialen als gevolg van externe oorzaken. Onder de term werkzaamheden vallen ook storingsafhandelingen, ongeacht of de opdrachtnemer ter plaatse is geweest.
32. Alle kosten van elektrische energie.
33. Werkzaamheden als gevolg van door derden aangesloten en/of geleverde randapparatuur zoals alarmsystemen, doormeldsystemen, brandmeldapparatuur en dergelijke.
34. Herstellen of verbeteren van door derden aangebrachte onderdelen of verrichte werkzaamheden.
35. Werkzaamheden als gevolg van schoonmaakwerkzaamheden door derden.
36. De kosten van de keurende instantie, tenzij in het servicecontract anders is afgesproken.
37. Indien een herkeuring noodzakelijk is als gevolg van keuringspunten, worden de kosten hiervoor aan opdrachtgever doorberekend.

Aansprakelijkheid

38. Indien tijdens de uitvoering van de servicewerkzaamheden schade wordt toegebracht aan opdrachtgever dan wel derden toebehorende zaken of aan personen, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk ingeval deze schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer, diens personeel of derden die opdrachtnemer inschakelt bij de uitvoering van het servicecontract.
39. Opdrachtnemer sluit behoudens ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid aan zijn zijde, uitdrukkelijk de aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade (waaronder productiestoring, derving van inkomsten, huurderving, verkoopderving, milieuverontreiniging e.d.) door welke oorzaak dan ook ontstaan.
40. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van de door opdrachtnemer verrichte servicewerkzaamheden en/of geleverde producten, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn bewuste roekloosheid aan de kant van opdrachtnemer en opdrachtgever bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.
41. Schadeclaims dienen binnen 6 maanden na bekend worden van deze schade bij opdrachtnemer schriftelijk te zijn gemeld, bij gebreke waarvan welke aanspraak op schadevergoeding vervalt.
42. Kosten en/of schade die een gevolg zijn van buiten dienst staan van de installatie(s), ongeacht de oorzaak hiervan, worden niet vergoed.
43. Voor het stellen van (garantie) claims wegens ontstane schade aan of als gevolg van een installatie van ander fabricaat dan van opdrachtnemer, dient opdrachtgever zich te wenden tot de betreffende leverancier/fabrikant.
44. Onverminderd in de bovenstaande artikelen gestelde, zal de aansprakelijkheid voor schade nooit meer bedragen dan de door opdrachtnemers aansprakelijkheidsverzekering uit te keren vergoeding.

Duur en beëindiging van het servicecontract

45. Na afloop van de in het servicecontract vermelde tijdsduur wordt het contract telkens stilzwijgend verlengd voor de duur van dezelfde (verlengde) looptijd als het voorgaande contract, behoudens opzegging door één van de partijen uiterlijk 3 (drie) kalendermaanden voor het verstrijken van de (verlengde) looptijd van het servicecontract. Opzegging dient te geschieden door middel van een aangetekend schrijven en gelden pas na ontvangst en bevestiging door opdrachtnemer.
46. Ieder der partijen heeft het recht om het servicecontract tussentijds zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, per aangetekend schrijven, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
a: Surseance van betaling is aangevraagd of is verleend aan de andere partij
b: Het faillissement van de andere partij wordt uitgesproken of een aanvraag daartoe is ingediend.
47. Alle vorderingen die opdrachtnemer in deze gevallen op opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.
48. Ingeval van overmacht is opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe gemaakte kosten zullen door opdrachtgever worden vergoed.
49. Partijen mogen het servicecontract niet aan een derde partij overdragen. Opdrachtnemer kan echter nadat opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld, werkzaamheden binnen het contract aan een derde opdragen. Opdrachtgever zal van de identiteit van de onderaannemer op de hoogte worden gebracht. Zodanige uitbesteding heeft geen enkele invloed op de contractuele verplichtingen van opdrachtnemer.

Prijs en betalingsvoorwaarden

50. De contractprijs is het door opdrachtgever te betalen bedrag voor 1 kalenderjaar.
51. Betaling van de contractprijs dient plaats te vinden uiterlijk binnen dertig dagen na factuurdatum en op de wijze zoals contractueel is vastgelegd.
52. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen rekening.
53. Opdrachtnemer zal jaarlijks per 1 januari een indexering doorvoeren op basis van de CBS indexcijfers voor CAO-lonen en zakelijke dienstverlening, tenzij contractueel anders is afgesproken.
54. Indien de betaling niet of niet tijdig is verricht, is opdrachtnemer bevoegd de uitvoering van het werk op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten. Als gevolg van de opgeschorte werkzaamheden is opdrachtnemer tevens ontslagen van de verplichtingen uit hoofde van het servicecontract.
55. Indien opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland
geldende wettelijke rente, zoals in artikel 6:119a en artikel 6:120 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoeld,
en tevens alle op de inning van zijn vordering vallende en buitengerechtelijke kosten.
56. Een door opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.
57. In geval van verandering in aantal, aard of hoedanigheid van de installatie(s) hebben partijen het recht de overeengekomen prijs tussentijds te heroverwegen.
58. Alle facturen, behorende bij één servicecontract, kunnen slechts naar één factuuradres worden gestuurd, conform opgave van opdrachtgever.
59. Facturen worden alleen voorzien van een werkbon als dit schriftelijk is overeengekomen.

Garantie op onderdelen

60. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt opdrachtnemer zich om gebreken die binnen twaalf maanden na inbouw van het desbetreffende onderdeel aan de dag treden kosteloos te herstellen.
61. Deze verplichting strekt zich slechts uit tot gebreken die zich voordoen in de bedrijfsomstandigheden zoals vervat in de scope van de EG-verklaring van overeenstemming of bij ontbreken daarvan, overeengekomen met de bij het type lift te verwachten bedrijfsomstandigheden en bij een juiste en overeengekomen wijze van gebruik van de installatie. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende preventieve zorg door opdrachtgever, door deze of andere partijen zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer uitgevoerde reparaties of veranderingen, normale slijtage of gebreken waarvoor opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.
62. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 60 te kunnen beroepen, dient opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 14 dagen na het verstrijken van de garantietermijn, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen opdrachtnemer ter zake van die gebreken vervalt, behalve wanneer het gebrek zodanig is dat opdrachtnemer het had moeten opmerken.
63. Onder de garantie vallende gebreken zullen door opdrachtnemer worden hersteld door reparatie of
vervanging van het gebrekkige onderdeel.

Slotbepalingen

64. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
65. Elk geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht.
66. In afwijking van het voorgaande artikel is de opdrachtnemer bevoegd het geschil te laten beslechten door de gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.