Leverings voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGS VOORWAARDEN,

als gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, d.d. 07-05-2010 onder nr. 01109761

I ALGEMENE BEPALING

Toepasbaarheid

1. Wanneer deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken van aanbiedingen en overeenkomsten die leiden tot verkoop en levering door opdrachtnemer, zijn alle bepalingen van deze voorwaarden tussen partijen van kracht, voor zover niet door beiden uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan is afgeweken. Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit nadien door partijen gesloten overeenkomsten tot verkoop en levering door opdrachtnemer, die rechtstreeks verband houden met het betreffende werk. Een verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings-,
of andere voorwaarden wordt door de opdrachtnemer niet aanvaard.

Definities

2. In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
De opdrachtnemer: Lifttechniek Friesland, Postbus 10, 8560 AA BALK.
De opdrachtgever: degene tot wie de aanbieding is gericht.
Installatie(s): werktuigen voor verticaal en/of horizontaal transport van personen en/of goederen, zoals liften, roltrappen, rolpaden, hefplateau’s en (automatische) toegangssystemen
Het werk: het totaal van de overeengekomen werkzaamheden (incl. eventueel ontwerp) en/of leveringen.

II AANBIEDINGEN

3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, vermeldt de betalingswijze en geeft inzicht in de prijs en de prijs- vormingsmethode: aanneming (vaste aanneemsom) of regie.
4. In catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indienen voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekend contract of een door de opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.
5. De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen (programmeer- tools) e.d. blijven c.q. zijn eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten of ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.
6. Indien de opdrachtgever de aanbieding niet aanvaardt, is hij verplicht terstond alle in het vorige artikel bedoelde gegevens terug te geven aan opdrachtnemer.
7. De opdrachtnemer is gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met de aanbieding(en) in rekening te brengen mits hij de opdrachtgever vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.

III TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

8. Indien de overeenkomst schriftelijk wordt aangegaan, komt deze tot stand op de dag van ondertekening van het contract door de opdrachtnemer, onderscheidenlijk op de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtnemer.
9. De opdrachtnemer kan niet eerder gehouden worden met de uitvoering van het werk aan te vangen dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in het bezit zijn en hij de overeengekomen (termijn) betaling heeft ontvangen.

IV UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Verplichtingen van de opdrachtnemer

10. Conform de geldende Richtlijn Liften, ofwel de Machinerichtlijn instrueert en onderricht de opdrachtnemer de opdrachtgever of de door deze aangewezen personen. De instructie bestaat uit het verstrekken van aanwijzingen en eenvoudig geschreven gedragsregels voor gebruikers door middel van een gebruikershandleiding, inclusief lift- of roltrapboek met hoofdgegevens, overzichtstekening en schema’s zoals verlangd in de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften.

Verplichtingen van opdrachtgever

11. De opdrachtgever is jegens opdrachtnemer verplicht om de uitvoering van het werk mogelijk te maken binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer en onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.
12. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en over de door hem voor het werk te verschaffen gegevens.
13. De opdrachtgever verschaft tijdig de aansluitmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk en de beproeving daarvan benodigde elektra. De kosten van de benodigde elektra zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder tijdig wordt verstaan: uiterlijk één dag voorafgaand op de dagwaarop met de uitvoering van het werk op de bouwplaats wordt begonnen.
14. De opdrachtgever draagt zorg voor het aanvragen van de aansluiting van installaties op het net van het desbetreffende nutsbedrijf respectievelijk op de diverse openbare transmissienetten. De aansluitkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer geeft hiervoor aanwijzingen op zijn vakgebied.
15. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden (zoals bouw- kundige) en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging als bedoeld in dit artikel ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer hiervan terstond in kennis te stellen. Tenzij in de overeenkomst anders is vermeld, behoren niet tot de verplichtingen van de opdracht-nemer:
a. Het gedurende de uitvoering van de montage op een goed bereikbare plaats nabij de montageplaats ter beschikking stellen van:
1) schaftgelegenheid en sanitaire voorzieningen voor het personeel voor opdrachtnemer;
2) een droge ruimte van voldoende grootte voor het opslaan van de te verwerken materialen en de benodigde gereedschappen;
b. Het verrichten van bestratings-, grond-, hei-, hak-, breek-, beton-, funderings-, metsel-, timmer-, tegel-, stukadoors-, schilder-, behangers-, steiger-, herstel,- of ander bouwkundig werk en werkzaam-heden aan cv-installaties en dergelijke;
16. Indien de aanvang en de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, dient de daaruit voor de opdrachtnemer voortvloeiende schade door de opdrachtgever te worden vergoed.
17. De opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanwezig zijn van adequate en veilige hulpwerktuigen voor het horizontaal en verticaal verplaatsen van voor het werk benodigde zware onderdelen en voor de bereikbaarheid van de plaats van uitvoering van het werk, alsmede voor de geschiktheid van de toegangswegen tot de plaats van het werk. De verplichtingen van de opdrachtgever omvatten mede het bedienen van genoemde hulpwerktuigen, het aanbrengen en na gebruik verwijderen van werk- verlichting, werkvloeren en afschermingen op de plaatsen waar de montagewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
18. De opdrachtgever draagt het risico voor schade aan en verlies van materialen, onderdelen en gereed-schappen die op de bouwplaats zijn aangevoerd.
19. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door gebreken of ongeschiktheid van zaken die van hem afkomstig zijn, dan wel zijn voorgeschreven of bij een voorgeschreven
leverancier moeten worden betrokken en voor de niet of niet tijdige levering van bedoelde zaken.
20. De opdrachtgever draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, constructies, bestekken en uitvoeringsvoorschriften en zal de opdrachtnemer tijdig op de hoogte brengen van wijzigingen in gebruiksomstandigheden of gebruik van installatie(s), anders dan in het aanbod en/of de opdrachtbevestiging is omschreven dan vermeld.
21. De opdrachtgever draagt het risico voor de ondeugdelijke nakoming van de overeenkomst die te wijten is aan de door hem voorgeschreven hulppersonen.
22. De opdrachtgever draagt het risico voor schade die te wijten is aan onrechtmatige daden van neven-aannemers en hun hulppersonen
23. De opdrachtgever draagt het risico voor het van de opdrachtnemer afkomstige ontwerp indien en voor zover dat door hem is goedgekeurd.
24. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden ter zake van schaden die krachtens deze voorwaarden voor rekening van de opdrachtgever blijven, met inbegrip van schaden als gevolg van inbreuken op intellectuele en industriële eigendomsrechten wegens het gebruik van door of vanwege de opdrachtgever verstrekte gegevens.
25. De opdrachtgever staat de opdrachtnemer toe naamsaanduidingen en reclame op het werkterrein of aan de installatie(s) aan te brengen.

Werkzaamheden waarin de overeenkomst niet voorziet

26. Opdrachtgever is niet gerechtigd de door de opdrachtnemer bij de uitvoering van het werk ingeschakelde hulppersonen werkzaamheden te laten uitvoeren die niet in verband staan met het werk.

Verrekening van meer- en minderwerk

27. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door de opdrachtnemer in overleg, al dan niet schriftelijk vastgelegd, met de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel door hem boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde werk-zaamheden wordt gepresteerd.
28. In rekening brengen van het meerwerk geschiedt ineens bij het verschijnen van de eerstvolgende betalingstermijn. Is geen termijnbetaling overeengekomen, dan na de voltooiing van het meerwerk.
29. Minderwerk wordt op de eindafrekening in mindering gebracht.

Overmacht

30. In geval van overmacht is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van het werk voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Alle tot dan toe door opdrachtnemer gemaakte kosten zullen terstond en volledig opeisbaar zijn.
31. Onder overmacht wordt in deze algemene leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, ook als was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien, die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder worden mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van de opdrachtnemer aan hun verplichtingen, transportmogelijkheden, brand, stakingen of werkonderbrekingen, verlies van de te verwerken onderdelen, import- of handelsverboden, het weigeren of intrekken van de benodigde vergunningen of licenties of daaraan door de overheid of licentiegevers verbinden van zodanig ver-zwarende voorwaarden dat van de opdrachtnemer niet meer gevergd kan worden dat hij de overeen- komst nakomt.

Oplevering

32. De overeengekomen oplevertijd zal zoveel mogelijk in acht worden genomen doch is niet bindend. Bij overschrijding van de oplevertijd zal de opdrachtnemer in overleg treden met de opdrachtgever. De oplevertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandig- heden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat tengevolge van wijziging
van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de oplevertijd voor zover nodig verlengd. De oplevertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen:
a. de dag van totstandkoming van de overeenkomst;
b. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de overeenkomst nood- zakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen, door de opdrachtgever goedgekeurde ontwerpen e.d.;
c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen van de werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten;
d. de dag van ontvangst door de opdrachtnemer van het geen volgens de overeenkomst voor het aan-vangen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. Ingeval van overmacht als omschreven in artikel 31 wordt de oplevertijd stilzwijgend verlengd met ten minste de tijdsduur van de daardoor ontstane vertraging. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de oplevertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst op schadevergoeding. Een zodanige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de oplevertijd – door welke oorzaak dan ook – geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechtelijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de over- eenkomst. Een op overschrijding van de oplevertijd gestelde contractuele boete moet geacht worden
in de plaats te komen van een eventueel recht van de opdrachtgever op schadevergoeding. Een zo-danige boete is niet verschuldigd indien de overschrijding van de oplevertijd het gevolg is van overmacht.
33. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd: – hetzij wanneer de opdrachtnemer aan de opdrachtgever kennis heeft gegeven dat het werk voltooid, beproefd en bedrijfsklaar is en deze het werk heeft aan-vaard – hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever heeft verklaard dat je het werk voltooid beproefd en bedrijfsklaar is en deze heeft na-gelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden.
34. Kleine gebreken die kunnen worden hersteld binnen de garantietermijn en die het functioneren van het werk niet beïnvloeden, zullen de oplevering niet in de weg staan.
35. Oplevering ontslaat de opdrachtnemer van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op dat tijdstip redelijkerwijs had moeten ontdekken.
36. Als gevolg van de oplevering gaat het risico voor het werk over van de opdrachtnemer naar de opdracht-gever onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 tot en met 23.

Ontbinding

37. Onverminderd de hem verder toekomende rechten is de opdrachtnemer bevoegd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van het werk op te schorten, hetzij het werk in onvoltooide staat te beëindigen, indien de opdrachtgever:
a. surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend;
b. in staat van faillissement is verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend;
c. in de nakoming van een verplichting is tekortgeschoten, dan wel voor de opdrachtnemer goede grond bestaat voor de vrees dat hij daarin zal tekortschieten.
Beëindiging en opschorting geschieden door middel van een schriftelijke verklaring zonder dat de opdrachtnemer gehouden tot enige schadevergoeding of garantie.
38. Alle vorderingen die de opdrachtnemer in deze gevallen op de opdrachtgever mocht hebben of ver-krijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

V BETALING

Zekerheid

39. Na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd om van de opdrachtgever genoeg-zame zekerheid te verlangen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalings niet zal nakomen. Artikel 37 en 38 gelden op overeenkomstige wijze indien opdrachtgever
in gebreke blijft met het stellen van de door de opdrachtnemer verlangde zekerheid.

Risicoregeling

40. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer van de kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare omstandigheden – is de opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen met inachtneming van het in de overeenkomst vastgelegde en de eventueel ter zake bestaande wettelijke bepalingen.

Betaling

41. Betaling door de opdrachtgever geschiedt in termijnen in evenredigheid met de voortgang (regie) of tijdsduur (aanneming)van het werk zonder recht op korting of verrekening.
42. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum.
43. Bij de prijsvormingsmethode “aanneming” geschiedt de betaling van de aanneemsom in de volgende termijnen, tenzij in de overeenkomst anders is overeengekomen:
1e termijn: 30% van de aanneemsom te factureren bij de tot standkoming van de overeenkomst;
2e termijn: 35% van de aanneemsom betaald voor de aanvang van de montage;
3e termijn: 30% van de aanneemsom betaald voor de oplevering en inbedrijfstelling;
4e termijn: 5% van de aanneemsom te factureren bij ingebruikname van de installatie.
Indien de aanvraag van de montage op verzoek of vanwege de opdrachtgever wordt uitgesteld, blijft de oorspronkelijke datum van de betaalbaarstelling van de 2e termijn gehandhaafd. Ingeval van levering zonder montage dient de overeengekomen prijs te worden betaald in twee termijn, te weten: 50% binnen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst;
50% binnen 7 dagen na levering van zaken.
De bepalingen die betrekking hebben op levering zoals artikel 33 (oplevering), artikel 36 (risico-overgang) en artikel 50 (garantie) zijn op deze leveringen zonder montage van overeenkomstige toepassing.
44. Betaling van meerwerk geschiedt overeenkomstig artikel 28

Verzuim opdrachtgever

45. Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtnemer bevoegd het werk en de garantie op te schorten, onverminderd de hem verder toekomende rechten.
46. Nadat de opdrachtgever in verzuim is gekomen, is de opdrachtnemer bevoegd zonder nadere ingebreke-stelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden
(buiten-)gerechtelijke kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
47. Over de rijd dat de opdrachtgever met de betaling in verzuim is geweest, kan de opdrachtnemer over het aan hem verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag rente in rekening brengen. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke rente in Nederland, verhoogd met 3%.
48. Een door de opdrachtgever gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde kosten en rente en ten slotte in mindering op opeisbare rekeningen die het langst openstaan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op latere rekeningen.

Eigendomsvoorbehoud

49. De eigendom van alle zaken (zoals materialen en onderdelen) gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaam-heden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan. Zolang de opdrachtgever niet aan zijn voormelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, is hij niet gerechtigd het door de opdrachtnemer geleverde en/of gemonteerde te belenen, te verpanden, onder hypothecair verband te brengen of op andere wijze aan derden over te dragen. De opdracht-nemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaken. De opdracht-gever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen ten einde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het hierboven opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terug-neming van de zaken, met inbegrip van de daartoe eventueel genodigde demontage. Indien het de-monteren van bestaande, vrij- of afkomende installatieonderdelen tot de opdracht behoort, worden die delen eigendom van de opdrachtnemer en door deze afgevoerd.

VI GARANTIE

50. Binnen de grenzen van de volgende bepalingen verbindt de opdrachtnemer zich om gebreken die binnen zes maanden na de oplevering aan de dag treden kosteloos te herstellen. In afwijking van het geen in de vorige volzin is gesteld, is de garantieperiode 12 manden of zo lang als in de overeenkomst is overeen-gekomen, indien het preventief onderhoud van de installatie door de opdrachtnemer wordt uitgevoerd. Voor materialen die door anderen dan de opdrachtnemer zijn geleverd, geldt geen garantie.
51. Deze verlichting strekt zich slechts uit tot de gebreken die zich vertonen in de bedrijfsomstandigheden zoals vervat in de scope van de EG-verklaring van overeenstemming en bij een juiste en overeenge- komen wijze van gebruik van het werk. Zij strekt zich niet uit tot gebreken die het gevolg zijn van onvoldoende preventief onderhoud door de opdrachtgever, veranderingen aangebracht zonder schrif-telijke toestemming van de opdrachtnemer of door de opdrachtgever uitgevoerde reparaties, alsmede normale slijtage of gebreken waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is ingevolge deze voorwaarden.
52. Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 50 te kunnen beroepen, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer: – Onverwijld schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen, doch uiterlijk binnen 14 dagen het verstrijken van de garantietermijn, bij overschrijding van welke termijnen elke aanspraak tegen de opdrachtnemer ter zake van de gebreken vervalt; – Te bewijzen dat de ge-breken uitsluitend of overwegend het directe gevolg zijn van een onjuistheid in de door de opdracht-nemer toegepaste constructie dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, onverminderd het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 23; – Alle medewerking te verlenen om de opdrachtnemer in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
53. De ingevolge de garantieverplichting door de opdrachtnemer vervangen onderdelen worden zijn eigen-dom.
54. Onder de garantie vallende gebreken zullen door de opdrachtnemer worden hersteld door reparatie of vervanging van het gebrekkige onderdeel. Rechtsvorderingen ter zake van gebreken dienen binnen
1 jaar na de tijdige reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

VII AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTNEMER

55. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade die opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn of het anderszins onredelijk is dat deze schade voor zijn rekening komt en onverminderd het bepaalde in artikel 18.
56. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in paragraaf VI van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn.
57. Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer en behoudens het bepaalde in artikel 56 is alle aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.
58. De opdrachtnemer is derhalve ook niet aansprakelijk voor:
a: Schending en octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van door of vanwege opdrachtgever verstrekte gegevens;
b: Beschadiging of verlies, door welke oorzaak dan ook, van door de opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschappen en andere zaken.
59. Indien de opdrachtnemer, zonder montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand
– van welke aard ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
60. De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen
ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

VIII SLOTBEPALING

61. Op de overeenkomst en op alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
62. Elke geschil tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal, met uitsluiting van de gewone rechter, worden beslecht.